Loading from the space

ยินดีต้อนรับ โครงการประกวดผลงาน

“Smart city innovation challenge using open geospatial platform”

โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความเป็นมาของกิจกรรม

การพัฒนาชุมชนเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม และโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับ การพัฒนาเมืองไปสู่ Smart City เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศทั้งจากการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลตั้งต้น (Data infrastructure) สำหรับการวางแผนการพัฒนาหรือลงทุนในด้านต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการสำหรับภาคอุตสาหกรรมในเขตเมืองอัจฉริยะ


จากที่ สทอภ. ได้ดำเนินการโครงการดาวเทียม THEOS-2 ซึ่งสามารถถ่ายภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นที่สำคัญ สำหรับการจัดทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้านการจัดทำข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม และการสำรวจด้วยเทคโนโลยี LiDAR โครงการนี้จึงเป็นการวางพื้นฐานและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีของ สทอภ. เพื่อเพิ่มคุณค่าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2 และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ สทอภ. ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอวกาศผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (Smart City) และจัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้าน Smart City Platform ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน และภาคอุตสาหกรรมในเขตเมืองอัจฉริยะ โดยดำเนินการแบบบูรณาการ ซึ่งมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทย สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้งานจริง และสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ในการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสำหรับ Smart City ที่สามารถนำไปจัดทำฐานข้อมูล และประมวลผลร่วมกัน บน platform กลางสำหรับการนำไปใช้ต่อยอด งานในอนาคตได้รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศรายละเอียดสูง ในการใช้งานนวัตกรรมด้าน Smart City Platform ภายใต้เครือข่ายในระดับประเทศ
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศในระดับชาติ และเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการบริการภาคอุตสาหกรรมในเขตเมืองอัจฉริยะ ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ด้าน Smart City Platform
  3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบ โดยการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม มาประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตกรรมด้าน Smart City Platform

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. ศักยภาพของกำลังคนในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะด้วย Vallaris Maps เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการเชิงตำแหน่ง
  2. ประชาสัมพันธ์ Vallaris Maps ให้เป็นที่รู้จักและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กระบวนการทำงาน และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  4. เครือข่ายการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมายหลัก

นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับเมืองอัจฉริยะ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับเมืองอัจฉริยะที่น่าสนใจเพื่อให้เป็นแนวทาง แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

Thank you to our Sponsors

Thank you for supporting the Smart city innovation challenge using open geospatial platform.

college_computing-logo gistda-logo
i-bitz_logo si_lab

Sign up to the PURE News before our launching on the 14th of August for the chance to win a fabulous space flight into outer space for you & the person of your choice!

We hate spam just as much as you do. Your email will stay secret.